Informace o zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, je níže uvedený správce oprávněn zpracovávat osobní údaje.


Správce osobních údajů

Jméno a příjmení: Filip Ondrejo

IČO: 73935191

Adresa sídla: Antonína Sovy 1484/31, 747 05, Opava – Kateřinky


Zpracovávané osobní údaje

a) Na základě vyplněného a odeslaného kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách Správce dochází ke zpracovávání zejména následujících osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • v případě uvedení také telefonní číslo nebo jiné osobní údaje

b) Na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů a při výkonu práv a povinností Správce vyplývajících ze smlouvy a/nebo právních předpisů mohou být zpracovávány identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů, tedy zejména následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště
 • doručovací adresa
 • IČO, DIČ

Účel, důvod a doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje na základě plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti především pro následující účely:

 • kontaktní formulář: vyřízení dotazu podaného prostřednictvím kontaktního formuláře; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení dotazu
 • objednávka / uzavření smlouvy při osobním jednání nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku: vyřízení objednávky, tedy zejména komunikace se zákazníkem, odeslání zboží, vyřízení případné reklamace a jiný výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů; osobní údaje jsou zpracovávány nejdéle dva roky po uplynutí možnosti výkonu veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů v závislosti na druhu uzavřené smlouvy
 • další činnost, při které je zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění právní povinnosti Správce; taková právní povinnost může být stanovena například zákonem o účetnictví, daňovými zákony, s nimi souvisejícími právními předpisy, apod.; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou těmito právními předpisy a není-li tato doba stanovena, po dobu nezbytně nutnou ke splnění právní povinnosti

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou v konkrétních případech být:

 • externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb (především poskytovatelé účetních a zásilkových služeb)
 • orgány veřejné moci (soudy, správní orgány, apod.)
 • případní příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů na základě souhlasu

Práva subjektu údajů

Přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k informacím zde uvedeným týkajících se osobních údajů subjektu údajů, jež jsou zpracovávány Správcem.

Právo na opravu: dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných Správcem, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz: čl. 17 GDPR stanovuje právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů, nastane-li některá ze skutečností předvídaná v tomto článku; takovou skutečností může být například situace, kdy tyto osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: čl. 18 GDPR stanovuje právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů; taková situace může například nastat, popírá-li subjekt údajů přesnost osobních údajů – omezení v takovém případě nastane po dobu potřebnou k prověření přesnosti osobních údajů.

Domnívá-li se subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou Správcem zpracovávány v rozporu s GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům. Poskytnutí těchto osobních údajů subjektem údajů je nezbytné k naplnění tohoto účelu, proto v případě jejich neposkytnutí nelze například vyřídit žádost prostřednictvím kontaktního formuláře nebo uzavřít smlouvu.